ΟΜΙΛΙΑ ΚΩΝ. ΣΚΡΙΑΠΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΡΤΑ ,17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ InCLUST

«Η γνώση προκαλεί οδύνη .Προτιμώ ,όμως, την οδύνη της γνώσης , από τη μακαριότητα της άγνοιας» Γκαίτε

Τι είναι η Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία

Ο όρος Πολιτιστικές βιομηχανίες, εισάγεται στις αρχές του εικοστού αιώνα, Αρχικά εμφανίστηκε από τους Μαξ Χορκ-χάιμερ και Τίοντορ Αντόρνο (Μax Horkheimer, Theodor W. Adorno) στο βιβλίο με τίτλο «Διαλεκτική του Διαφωτισμού»., 1947 Άμστερνταμ.
Στην Ελληνική έννομη τάξη εισάγεται με το άρθρο 4 του N. 3520/2006 «Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων».

Σύμφωνα με την UNESCO, «πολιτιστικές βιομηχανίες είναι οι βιομηχανίες που παράγουν και διανέμουν πολιτιστικά αγαθά ή υπηρεσίες ».

Τα αγαθά αυτά σύμφωνα με τη χρήση ή τον σκοπό παραγωγής τους ενσωματώνουν ή διαβιβάζουν πολιτιστικές εκφράσεις, ανεξάρτητα από την εμπορική αξία που μπορεί να έχουν.

Τα πολιτιστικά αγαθά μπορεί να είναι τελικά ή/και ενδιάμεσα αγαθά.
Ως πολιτιστικά αγαθά, σύμφωνα με την ταξινόμηση της UNESCO θεωρούνται :
• Η πολιτιστική κληρονομιά,
• τα έντυπα και η λογοτεχνία,
• η μουσική και οι τέχνες του θεάματος,
• τα οπτικοακουστικά μέσα,
• οι κοινωνικό-πολιτιστικές δραστηριότητες,
• τα αθλήματα και ο τουρισμός.

Και αυτό γιατί , σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για την πολιτιστική πολυμορφία του 2001 ως Πολιτισμός θα πρέπει να θεωρείται «το σύνολο των διακριτών πνευματικών, υλικών, διανοητικών και συναισθηματικών χαρακτηριστικών της κοινωνίας ή μιας κοινωνικής ομάδας, και ότι περιλαμβάνει, εκτός από τις τέχνες και τα γράμματα, τον τρόπο ζωής, τους τρόπους συμβίωσης, τα συστήματα αξιών, τις παραδόσεις και τα πιστεύω».

Επομένως σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται από την UNESCO «οι πολιτιστικές
βιομηχανίες συμπεριλαμβάνουν όλους τους τομείς που συνδυάζουν τη δημιουργία, την παραγωγή και την εμπορία αγαθών και υπηρεσιών των οποίων η ιδιαιτερότητα βασίζεται στον πολιτιστικό χαρακτήρα των περιεχομένων τους, που γενικώς προστατεύονται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας»

Άρα με βάση αυτά και λίγο απλουστευτικά μπορούμε να πούμε ότι Πολιτιστική βιομηχανία είναι αυτή που προάγει τον Πολιτισμό, με τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν.

Η οικονομία του πολιτισμού και της δημιουργίας αποτελεί επίκαιρο θέμα μελέτης στη διεθνή οικονομική την τελευταία δεκαετία και κυριαρχεί στις συζητήσεις για τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής τόσο στις ανεπτυγμένες (μεταβιομηχανικές) όσο και στις αναδυόμενες οικονομίες.

Ο τομέας αυτός φάνηκε ιδιαίτερα ανθεκτικός στην παρούσα συγκυρία της κρίσης χρέους και ύφεσης.

Με δεδομένο το νέο διεθνές αναπτυξιακό υπόδειγμα, στο οποίο η οικονομία της γνώσης και τεχνολογίας συγκεράζεται με την οικονομία του πολιτισμού και της δημιουργίας, η ελληνική πολιτεία, κατά την αναζήτηση ενός νέου βιώσιμου αναπτυξιακού παραδείγματος, θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της στα αντιληπτά πλέον οφέλη της έξυπνης οικονομίας.

Η πρόκληση επομένως είναι να μεταστραφεί η τρέχουσα πολιτική πολιτιστικής διαχείρισης από τη στατική (κληροδότηση) στη δυναμική προσέγγιση (παραγωγή νέων μορφών).

Βασικός στόχος της παρούσας Ημερίδας ,αλλά και του έργου INCLUST είναι να βοηθήσει στη δημιουργία μιας έξυπνης τοπικής οικονομίας , που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα δώσει εισόδημα στις τοπικές σας κοινωνίες..

Eισάγοντας την «οικονομία του πολιτισμού και της δημιουργίας» ο ΟΗΕ αναφέρει το εξής:
«Αν και αυτή καθαυτή η ανάπτυξη της οικονομίας του πολιτισμού και της δημιουργίας δεν αποτελεί πανάκεια, μπορεί ενδεχομένως να προσφέρει έναν περισσότερο ανθεκτικό, περιβαλλοντικά βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς δρόμο προς την ανάκαμψη».-ΟΗΕ United Nations, UNCTAD (2010, σελ. xv)

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

1. Πολιτιστική Κληρονομιά συμπεριλαμβανομένης της Άυλης ( Μουσεία , Αρχαιολογικοί Χώροι)
2. Αρχεία
3. Βιβλιοθήκες
4. Βιβλίο και Τύπος
5. Εικαστικές Τέχνες (Χαρακτική, Γλυπτική, Φωτογραφία , Σχέδιο)
6. Τέχνες του Θεάματος (Μουσική , Χορός, Θέατρο και ο συνδυασμός τους)
7. Οπτικοακουστικά Μέσα και Πολυμέσα (Κινηματογράφος , Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Ηχογράφηση,
Ηλεκτρονικά Παιχνίδια )
8. Αρχιτεκτονική (Εξαιτούνται οι κατασκευές)
9. Διαφήμιση( εξαιρούνται το προϊόν της Διαφήμισης και τα Δίκτυα Διανομής και Προώθησης )
10. Έργα Τέχνης ( Χειροτεχνία, μικροτεχνία πρωτότυπων έργων )

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στην παραδοσιακή θεωρία και πολιτική της βιομηχανικής οργάνωσης, οι όροι «πολιτιστικές βιομηχανίες» (cultural industries) και «δημιουργικές βιομηχανίες» (creative industries) συχνά αναφέρονται σε παραγωγικούς τομείς που βρίσκονται στην περιφέρεια του ενδιαφέροντος της οικονομικής και βιομηχανικής ανάλυσης και συνήθως καλύπτουν το χώρο του πολιτισμού, του θεάματος και των τεχνών.

Ο αρμονικός συγκερασμός της έννοιας του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας με την έννοια της οικονομίας της αγοράς δημιούργησε ένα νέο τομέα, τον «τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας», και ανέδειξε ένα νέο πεδίο ενδιαφέροντος για την οικονομική επιστήμη, τα «οικονομικά του πολιτισμού» και τη «δημιουργική οικονομία».

Η γρήγορη άλλωστε ανάπτυξη που σημείωσε ο τομέας τα τελευταία χρόνια διεθνώς οδήγησε στην αναγνώρισή του ως αυτοτελούς κλάδου της οικονομίας, που περιλαμβάνει πολλές και σημαντικές δραστηριότητες παραγωγικού ενδιαφέροντος, όπως η διαφήμιση, η αρχιτεκτονική, το σχέδιο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, ο κινηματογράφος, τα εικαστικά, η λογοτεχνία και το θέατρο, το λογισμικό, η μουσική, η φωτογραφία, οι βιβλιοθήκες και τα αρχεία, τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, και γενικότερα μορφές πολιτισμικής και λαογραφικής κληρονομιάς, οι εκδόσεις και οι αίθουσες τέχνης.

Ο προσανατολισμός αυτός αποκαλύπτει περίτρανα τη στροφή του ενδιαφέροντος και της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη νέα «οικονομία του πολιτισμού και της δημιουργίας» και τον κομβικό ρόλο αυτής της νέας οικονομίας για την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Με τον τρόπο αυτό, προάγεται ο απώτερος στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταστεί η ΕΕ «ένωση της καινοτομίας».

Η οικονομία του πολιτισμού και της δημιουργίας αποτέλεσε επίκαιρο θέμα μελέτης στη διεθνή οικονομική την τελευταία δεκαετία και κυριάρχησε στις συζητήσεις για τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής τόσο στις ανεπτυγμένες (μεταβιομηχανικές) όσο και στις αναδυόμενες οικονομίες.

Στην Ευρώπη, οι «βιομηχανίες» – όπως συνηθίζεται να λέγονται, και βεβαίως δεν πρόκειται για την κλασική έννοια της βιομηχανικής παραγωγής – που παράγουν αγαθά πολιτισμού και δημιουργίας (cultural and creative industries) αποτελούν τα τελευταία χρόνια έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς.

Θεωρούνται «καταλύτης καινοτόμων εξελίξεων στη βιομηχανία και στον τομέα των υπηρεσιών» και ως εκ τούτου «καταλαμβάνουν σημαντική θέση στη στρατηγική Ευρώπη 2020, δεδομένου ότι συμβάλλουν σε ένα νέο τύπο ανάπτυξης», ενισχύοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και προωθώντας τη γνωστική και πολιτισμική της πολυμορφία..

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (2014-2020) εστιάζει περισσότερο στους τρόπους χρηματοδότησης της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής της, από την επιστημονική ανακάλυψη μέχρι τη συνεργασία με την αγορά.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο τομέας αυτός συνεισφέρει το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ-27 – μη συμπεριλαμβανομένου του χρηματοπιστωτικού τομέα – και απασχολεί περισσότερους από 7 εκατομμύρια ανθρώπους, από τους οποίους περίπου 1 εκατομμύριο είναι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Κατά την Πράσινη Βίβλο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2010), συμβάλλει κατά 2,6% στο ΑΕΠ της ΕΕ-27 και προσφέρει θέσεις εργασίας σε περισσότερους από 5 εκατομμύρια ανθρώπους.

Μεταξύ 2002 και 2011, οι εξαγωγές προϊόντων πολιτισμού και δημιουργίας από την Ευρώπη προς τον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,3%.

Ο τομέας αυτός φάνηκε μάλιστα ιδιαίτερα ανθεκτικός στην παρούσα κρίση χρέους και ύφεση όσον αφορά τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής του και ενίσχυσης της απασχόλησης, ιδιαίτερα των νέων.

Ενώ την πρώτη δεκαετία της νέας χιλιετηρίδας επέδειξε ένα σταθερό βηματισμό προς μια αναπτυξιακή τροχιά, από το 2010 και μετά ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης ξεπέρασε το 10% και αναμένεται να παραμείνει σε αυτό το υψηλό ποσοστό τα επόμενα έτη.

Άλλωστε, έχει στατιστικά επαληθευθεί (Power 2011) η υψηλή συσχέτιση μεταξύ του κατά κεφαλήν εισοδήματος και του επιπέδου απασχόλησης στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας σε δείγμα 266 περιφερειών από 30 ευρωπαϊκές χώρες.

Βρέθηκε ότι γύρω στο 50% της διαφοράς του κατά κεφαλήν εισοδήματος μεταξύ των περιφερειών μπορεί να εξηγηθεί από την ένταση απασχόλησης και το βαθμό εξειδίκευσης των εν λόγω περιφερειών στον τομέα αυτό. Περιφέρειες με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και απασχόλησης σε δραστηριότητες πολιτισμού και δημιουργίας συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πιο πλούσιες περιφέρειες σε όρους κατά κεφαλήν εισοδήματος, τηρουμένων όλων των άλλων παραγόντων σταθερών, δίχως κατ’ ανάγκην να περιλαμβάνουν τα πολυπληθέστερα αστικά κέντρα

Συνδέονται στενά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση και η δυναμική τους εξέλιξη αντανακλάται όχι μόνο στην οικονομική, αλλά και στην κοινωνική ανάπτυξη.

«Ο πολιτισμός μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς μέσω της προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου με πλήρη σεβασμό της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας».

Αναγνωρίζεται ότι «… [οι δημιουργικές βιομηχανίες] διαδραματίζουν πλέον κεντρικό ρόλο για την αναπτυξιακή προοπτική, την ανταγωνιστικότητα και το μέλλον της ΕΕ-28 και των πολιτών της…

Είναι φορείς συγκριτικού πλεονεκτήματος που δεν μπορεί να αντιγραφεί…

είναι παράγοντες τοπικής ανάπτυξης και πρωτοπόροι βιομηχανικών αλλαγών…

Ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ανάπτυξη και επιτρέπουν σε άτομα και κοινότητες να συμμετάσχουν πλήρως στα κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά δρώμενα».

Οι κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές, αλλά κυρίως οι τεχνολογικές εξελίξεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στους τομείς της πληροφορίας και της επικοινωνίας, όπως οι νέες μορφές ψηφιοποίησης (digitisation), το διαδίκτυο (Internet), οι μορφές διασκευής (remix), ανάμειξης (mashing) και χρήσης (sampling) διαφορετικών έργων, ενίσχυσαν τη ζήτηση εκ μέρους των Ευρωπαίων πολιτών για πολιτιστικά αγαθά, πνευματικές δημιουργίες και νέες μορφές ψυχαγωγίας και τέρψης.

Εξάλλου, η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού στον ανεπτυγμένο κόσμο προσδιόρισε μια νέα ομάδα ενεργών καταναλωτών, τα άτομα της τρίτης ηλικίας, που διαθέτουν εισόδημα αλλά και χρόνο να δαπανήσουν για την απόλαυση εμπειριών και συγκινήσεων μέσω της κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών πολιτισμού και δημιουργίας.
Στο άλλο άκρο της δημογραφικής κλίμακας, η νέα γενιά εξοικειώνεται ταχύτατα με τη νέα τεχνολογία της επικοινωνίας και πληροφορίας και αναδεικνύεται σε δυναμική αγορά που όχι μόνο καταναλώνει, αλλά με τη διαδραστική συμμετοχή της καθίσταται επίσης συμπαραγωγός και συνδιαμορφωτής του τελικού προϊόντος
.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν είναι:
Πρώτον, μπορεί να καταστεί μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας;

Δεύτερον, μπορεί να συνεισφέρει στον αναπροσανατολισμό του χαρακτήρα του εθνικού οικονομικού υποδείγματος από μια εσωστρεφή καταναλωτική οικονομία, που βασίζεται κυρίως στο λιανικό εμπόριο και τις κατασκευές, σε μια «έξυπνη» και εξωστρεφή οικονομία, με έμφαση στην απόκτηση ισχυρού συγκριτικού πλεονεκτήματος στη δεξιοτεχνία, τεχνολογία και καινοτομία;

Τρίτον, ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας του πολιτισμού και της δημιουργίας λειτουργώντας σε ένα εγχώριο περιβάλλον βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης, υπερβάλλουσας και φθηνής πλέον προσφοράς εργασίας, οικονομικής αβεβαιότητας και πιστωτικής στενότητας, αλλά και σε ένα διεθνές περιβάλλον στασιμότητας, αποπληθωρισμού και έντονου ανταγωνισμού;

Ελληνική οικονομία, πολιτισμός και δημιουργία

Η σημασία της ανάπτυξης του νέου αυτού τομέα για την ελληνική οικονομία είναι πολύ μεγάλη. Η δομή της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας παρουσιάζει μια σειρά από ιδιαιτερότητες, όπως:

(i) το μεσαίο έως πολύ μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων,
(ii) ο υψηλός βαθμός έντασης εργασίας,
(iii) η προσωπική ταυτότητα της δημιουργίας,
(iv) η παραγωγική ή «δημιουργική» φαντασία, με την έννοια της ικανότητας επεξεργασίας νέων χρήσιμων εικόνων και εννοιών,
(v) η ελευθεριότητα σκέψης και νόησης και η διάθεση κριτικής,
(vi) η ευκολία προσαρμογής στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, (vii) η αισθητική και η ποιότητα έκφρασης,
(viii) η έμφαση στην καινοτομία,
(ix) η πλεονεκτική γεωγραφική θέση της χώρας και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες,
(x) η μοναδικότητα της γλώσσας,
(xi) το απόθεμα τεχνογνωσίας και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Αυτές οι ιδιαιτερότητες παρέχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αναδυόμενο τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας. Αν και τα στατιστικά στοιχεία για την πορεία του τομέα στην Ελλάδα είναι από ελλιπή έως ανύπαρκτα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Power 2011), η περιφέρεια της Αττικής συγκαταλέγεται για το 2007 μεταξύ των καλύτερων 25 περιφερειών με κριτήριο την επίδοση στην απασχόληση από ένα σύνολο 266 περιφερειών 30 χωρών της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 περιφερειών με την καλύτερη επίδοση στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης και στις 20 καλύτερες περιφέρειες στο πεδίο των εκδόσεων.

Σε εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα κατέχει τη 18η θέση σε σύνολο 30 χωρών με κριτήριο την απασχόληση (4,1%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλουσιότερες και ισχυρότερες οικονομίες όπως η Ιταλία και η Γαλλία προπορεύονται της Ελλάδος μόνο κατά μία ή δύο θέσεις, ενώ χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία έπονται.

Η καλή αυτή επίδοση της χώρας είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι σε μικρές σε μέγεθος χώρες με γλώσσα από τις λιγότερο ομιλούμενες, ιδιαίτερη πολιτισμική φυσιογνωμία και πολιτιστική κληρονομιά, η εισαγωγή από το εξωτερικό ιδεών και δημιουργιών και η προσαρμογή τους στα ιδιαίτερα τοπικά δεδομένα συνιστά διαδικασία πολύ δυσχερή.

Γίνεται επομένως εύκολα αντιληπτό ότι όχι μόνο η προοπτική ανάπτυξης του τομέα αυτού στην Ελλάδα, που αριθμεί πολλούς και διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας, είναι ιδιαίτερα καλή, αλλά και η συνεισφορά του ως εργαλείου οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο είναι σημαντική, αφού διαχέει σημαντικά οφέλη σε πολλούς άλλους τομείς της εθνικής οικονομίας.

Ας δούμε λοιπόν λίγο τον Πολιτισμό ως μοχλό Ανάπτυξης της κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης μιας χώρας ή μιας περιοχής και αυτό πέραν του άμεσου αναγνωρίσιμου «πολιτιστικού τουρισμού»

Έχουν διατυπωθεί διάφοροι λόγοι και τρόποι με τους οποίους ο πολιτισμός σε μικρό –κλίμακα ή σε ευρεία κλίμακα επηρεάζει την κοινωνικοοικονομική κατάσταση μιας χώρας ή μιας περιοχής.

Αυτό επιτυγχάνεται:
•  Έμμεσα με τη βελτίωση του επιπέδου του εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα την ποιοτική και ποσοτική παραγωγικότητα, την επικοινωνία, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και καινοτομία, την κοινωνική ένταξη, που σήμερα λόγω του μεταναστευτικού είναι και λίαν επίκαιρο,
•  έμμεσα με την επιβεβαίωση της αξίας του πολιτισμού των πολιτών, της ταυτότητας και των παραδόσεών τους, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική συνοχή
•  άμεσα με τη συγκέντρωση της καλλιτεχνικής παραγωγής που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, ανεβάζει το κύρος μιας περιφέρειας, προσελκύει τουρισμό,
•  άμεσα με τη δημιουργία θέσεων εργασίας για την κατασκευή των υποδομών,
•  άμεσα με τη φήμη και το κύρος που παίρνει η περιοχή και εξ αυτού προσελκύει εξωτερικές επενδύσεις και πολυτάλαντο προσωπικό και,
•  άμεσα με την άνοδο της ποιότητας ζωής που συνδέεται με τη δημιουργία τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας.

Ως συνήθως υπάρχουν αντικρουόμενες στάσεις πάνω στην άποψη αν η εγκατάσταση «πολιτιστικών βιομηχανιών» ή «δημιουργικών βιομηχανιών» σε μια περιοχή διευρύνει την οικονομική τους ανάπτυξη.

Από την μία υπάρχουν ισχυρισμοί ότι η εγκατάσταση συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, δημιουργεί θέσεις άμεσης απασχόλησης και εισοδήματος.

Από την άλλη, υποστηρίζεται ότι η άμεση συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, είναι ασήμαντη, αφού η επιχειρηματικότητα είναι μικρής κλίμακας, οι θέσεις εργασίας λίγες και όχι καλά αμειβόμενες.
Σαφής και καθαρή άποψη μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν η συμβολή αποκτήσει πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα που να ανατροφοδοτεί την ανάπτυξη μέσα από καταξιωμένους θεσμούς, ή προώθηση μέσα από ένα καλά οργανωμένο marketing. π.χ. τα διάφορα φεστιβάλ,
ή οι χαρακτηρισμένες πόλεις, όπως π.χ. η Βερόνα, η Αβινιόν ή ακόμα η Πάτρα, το Λεωνίδιο, η Μονεμβασιά, η Δράμα, τα Τρίκαλα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Άλμπερτ Αϊνστάϊν :
“Η δημιουργία γεννιέται μέσα από την οδύνη, ακριβώς όπως η μέρα γεννιέται μέσα από το σκότος της νύχτας. Μέσα στην κρίση γεννιέται η επινοητικότητα ,οι ανακαλύψεις και οι μεγάλες στρατηγικές!”

Κάθε χώρα είναι διαφορετική, κάθε αγορά είναι ιδιαίτερη και κάθε προϊόν πολιτιστικού και δημιουργικού χαρακτήρα προσφέρει ξεχωριστό άγγιγμα και μοναδική αίγλη στον καταναλωτή.

Κάθε χώρα επομένως θα πρέπει να προσδιορίσει τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά της πολιτιστικής και δημιουργικής ικανότητας των πολιτών της και να αναπτύξει πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής για την προώθηση της οικονομίας του πολιτισμού και της δημιουργίας αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και ξεπερνώντας τις αδυναμίες της.

Με τον όρο «πολιτική πολιτισμού» (‘cultural policy’) εννοούμε ένα σύνολο πρωτοβουλιών νομοθετικού, οργανωτικού και πολιτικού περιεχομένου, δηλ. ένα σύνολο επιλογών και αποφάσεων, για την ανάπτυξη του πολιτισμού σε μια κοινωνία.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού αξιακού συστήματος η πολιτική αυτή νοείται ως σύμφυτη με το σεβασμό προς τις αρχές του πολιτισμικού πλουραλισμού, της διαχρονικότητας και της σχέσης με την ιστορία.

Ιστορικά και παραδοσιακά στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, η πολιτική πολιτισμού εξαντλούνταν σε θέματα επιχορήγησης, φορολογικών απαλλαγών ή ελαφρύνσεων και εκπαίδευσης στο χώρο του θεάματος και των καλών τεχνών.

Με την ανάδυση όμως μιας νέας οικονομίας διατομεακού και πολυδιάστατου χαρακτήρα όπως είναι η οικονομία του πολιτισμού και της δημιουργίας, επιτακτική κρίνεται η ανάγκη αλλαγής προσανατολισμού της ασκούμενης πολιτικής για τον πολιτισμό προς μια ενιαία εθνική στρατηγική αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, εξαιτίας της πολύπλευρης επίδρασης της στρατηγικής αυτής στην πολιτιστική, οικονομική, τουριστική και εκπαιδευτική ανάπτυξη της χώρας, είναι λογικό η ευθύνη να είναι διαθεματική σε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο, αλλά και να υπάρχει μια ανάλογη πολλαπλότητα των φορέων που συμμετέχουν.

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1. Φορολογική μεταχείριση
2. Εκπαίδευση (Δια Βίου Μάθηση)
3. Έναρξη ενός συστηματικού διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς( Κρατικοί, Ιδιωτικοί, Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εμπορικοί Σύλλογοι, Επαγγελματικές Ενώσεις )
4. Ρύθμιση Αγοράς Εργασίας (αναγνω΄ριση επαγγελμ. κατηγορίας)
5. Ρυθμιστικό/Κανονιστικό Πλαίσιο (Δικαιώματα Ευρεσιτεχνίας, Βιομηχανικό Σχέδιο,ονομασία προέλευσης, Πνευματική Ιδιοκτησία )
6. Άρση περιοριστικού Πλαισίου για την ανάπτυξη Διεθνών Συμπράξεων -Συμπαραγωγών
7. Μέτρα Ενίσχυσης του Ανταγωνισμού
8. Δημιουργία Φυσικών χώρων παραγωγής και Έκθεσης
9. Επαναπροσδιορισμός Εξαγωγικής Πολιτικής (Κατοχύρωση Ονομασίας Προέλευσης)
10. Μορφές και τρόποι Χρηματοδότησης
11. Σύνδεση του Πολιτισμού και της Δημιουργίας με το Τουριστικό Προϊόν

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΗΠΕΊΡΟΥ

– ΜΑΧΑΤΜΑ ΓΚΑΝΤΙ
Η δύναμη δεν έρχεται μέσα από τη νίκη. Ο αγώνας είναι που δίνει τη δύναμη. Όταν αντιμετωπίζεις αξεπέραστες δυσκολίες και εσύ αποφασίζεις να μην εγκαταλείψεις . Αυτή είναι η δύναμη

Ποια είναι τα στρατηγικά σημεία στα οποία έχει επιλέξει η Ήπειρος να αναπτυχθεί καθώς και τα σημεία που θα πρέπει να εστιάσει κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να αναπτύξει τον τομέα αυτόν.

Όπως έδειξε και η πρόσφατη καταγραφή που έγινε από το υπουργείο Πολιτισμού, η Ήπειρος θα μπορούσε να είναι ένας δυνάμει ισχυρός παίκτης στη Δημιουργική Βιομηχανία της χώρας: Διαθέτει ιστορικά μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, βιβλιοθήκες, συντηρεί διαφορετικούς πολιτιστικούς φορείς ενώ διοργανώνονται και πολλά φεστιβάλ πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Το υπουργείο αλλά και η Περιφέρεια πρέπει να κατευθύνουν άμεσα -από το ΕΣΠΑ 2014-2020- πόρους για την ανάπτυξη της Δημιουργικής Βιομηχανίας. Ουσιαστικά μιλάμε για χρηματοδότηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον τομέα του πολιτισμού και της καινοτομίας, οι οποίες μπορούν να δώσουν παρόν και μέλλον σε πολίτες διάφορων ηλικιών.

Και η Ήπειρος αποδεδειγμένα έχει ταλαντούχους δημιουργούς που μπορούν να ελπίζουν.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Ο όρος Δημιουργική και Πολιτιστική Βιομηχανία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα όπου περιλαμβάνονται εικαστικές και αναπαραστατικές τέχνες (θέατρο), εκδόσεις, εκτυπώσεις, Κατασκευές, χειροτεχνίες, οπτικοακουστικά μέσα, διαφήμιση, design, αρχιτεκτονική, εκδόσεις λογισμικού, τηλεόραση και ραδιόφωνο, βιβλιοθήκες και μουσεία. Θετικό πρόσημο ανάπτυξης στην χώρα μας εδώ και μια δεκαετία εμφανίζουν κυρίως οι κλάδοι του ειδικευμένου σχεδίου (design), της έκδοσης λογισμικού, των τεχνών και του οπτικοακουστικού τομέα.

Δυο κλάδοι που επέδειξαν αντοχή στην κρίση και συγκράτησαν την απασχόληση, είναι εκείνοι του design και της έκδοσης λογισμικού όπου πρέπει να επενδύσει η Ελλάδα.

Οι Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες συμβάλλουν συχνά στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών, με τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, βελτιώνοντας και την ακτινοβολία ευρωπαϊκών περιφερειών και πόλεων, έναν χάρτη στον οποίο θέλει να ενταχθεί η Ελλάδα.
«Η παρουσία σημαντικών ερευνητικών φορέων στην περιοχή που αναπτύσσουν θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων που παράγουν λογισμικό, προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα πάνω στο στόχο που έχουμε θέσει για την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της Δημιουργικής Βιομηχανίας για την περιφερειακή οικονομία και την νέων θέσεων εργασίας”.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Στο πλαίσιο της Δημιουργικής Βιομηχανίας μπορούμε να προωθήσουμε ένα νέο μοντέλο «δημιουργικού επαγγελματία» επιδοτώντας πολλούς -μεσήλικες κυρίως- ανέργους καλλιτέχνες που κατά τη διάρκεια της κρίσης βρέθηκαν στο περιθώριο.

Ζωγραφική και λαϊκή τέχνη μπορεί να αποτελέσουν νέες επιχειρηματικές εστίες, σε χώρους κλειστών εργοστασίων σε όλη την Ελλάδα.

Επίσης και ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί έναν αναδυόμενο κλάδο Δημιουργικής Βιομηχανίας για την Περιφέρεια.

Δραστήριες επιχειρήσεις που αξιοποιούν τοπικά αρωματικά προϊόντα, αποτελούν πρότυπα που μπορούν να στηριχθούν δίνοντας ώθηση και σε άλλες καινοτομικές προσπάθειες από το χώρο της αγροτικής οικονομίας και της αγροδιατροφής.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1. Ενημέρωση τοπικών Φορέων ( Κρατικοί, Ιδιωτικοί, Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εμπορικοί Σύλλογοι, Επαγγελματικές Ενώσεις)
2. Συνεργασία Περιφέρειας με Επιστημονικούς Φορείς , Πανεπιστήμια και Ελεύθερη Αγορά
3. Ανάδειξη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής
4. Παρουσίαση Καλών Πρακτικών Δημιουργικών Βιομηχανιών
5. Εκπαίδευση επαγγελματικών και Επιστημόνων που μπορούν να συμβάλλουν στην Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία
6. Εξωστρέφεια και μεταφορά Καλών Πρακτικών μέσω Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ERASMUS+, ΕΣΠΑ, κλπ)
7. Δικτύωση Φορέων και δημιουργία CLUSTERS

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
Πρέπει να γίνεις εσύ ήλιος για να φωτίσεις τους σβησμένους ήλιους των άλλων. Δεν υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες, κι αυτές παίρνουν το μπόι του ανθρώπου που τις κουβαλάει.

Όπως είναι σε όλους γνωστό ,στην Ελλάδα λειτουργούν πάνω από 10.000 ΟΚΠ , οι οποίες :

1. προσφέρουν πάρα πολλά στο μεγάλο κεφάλαιο του Πολιτισμού ,αλλά και σε άλλους σημαντικούς τομείς, όπως είναι το περιβάλλον, η κοινωνική αλληλεγγύη κ.ά.
2. Εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τα περισσότερα θεματικά πεδία της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας
3. Διαθέτουν ,αρκετές από αυτές, εξειδικευμένους συνεργάτες, τεχνογνωσία και διεθνείς διασυνδέσεις
4. Διεκδικούν ,σε πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον και υλοποιούν ευρωπαϊκά προγράμματα ,φέρνοντας στη χώρα σημαντικούς πόρους ,ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και δίνοντας ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους επιστήμονες.
5. Κατά συνέπεια ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός στη μετεξέλιξη της Ελληνικής οικονομίας σε μια έξυπνη οικονομία της καινοτομίας.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ

1. Ομοσπονδία Φορέων απ’ όλο τον κόσμο
2. Μέλη 70 ΟΚΠ
3. Πυλώνες δράσης ( Πολιτισμός, περιβάλλον, κοινωνική οικονομία, κοινωνική αλληλεγγύη, βιώσιμη ανάπτυξη, βιώσιμος και δημιουργικός τουρισμός)
4. Δίκτυο επιστημονικών Συνεργατών (160 , Ομάδες Έργου
5. Σύσταση Εργαστηρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
6. Αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
7. Προσφορά Εργασίας σε 200 νέους επιστήμονες

Ελλάδα, ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» -Για τον Άνθρωπο, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό
Ιστοσελίδα: www.perrevia.net.gr

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» είναι ένας πολυβραβευμένος Δευτεροβάθμιος Φορέας Πολιτισμού και Επιστημών-Ομοσπονδία (με νομική μορφή Σωματείου) , έχει έδρα την πανέμορφή πόλη της Ελασσόνας στους πρόποδες του μυθικού Ολύμπου με σημεία διασύνδεσης σε πολλές πόλεις της Ελλάδος και εκπροσωπεί Συλλόγους Ελασσονιτών από την πρ. επαρχία Ελασσόνας ,από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο . Οι πρωτοβουλίες του και οι δράσεις του έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της Θεσσαλίας και της Ελλάδας και εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο .

Το Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” συμβάλλει τα μέγιστα στην πολιτιστική πρόοδο και στην ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ανθρώπου , θέματα τα οποία το Δ.Σ. προσεγγίζει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα , με αποκορύφωμα τη διοργάνωση και τη θεσμοθέτηση για την Ελλάδα , σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ,των Πανελλήνιων Συνεδρίων Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που ,πλέον , τελούν υπό της Αιγίδα της ΑΕ του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου και της Α.Θ. του Παναγιοτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίου ,ενώ έχουν την υποστήριξη και συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Ελλάδος, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ,του Υπουργείου Τουρισμού ,του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα και της Περιφέρειας Θεσσαλίας .

Σκοπός των πρωτοβουλιών αυτών του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” είναι η έρευνα , η μελέτη, η ψηφιοποίηση , η προστασία, η διάσωση, η τουριστική προβολή της Ελλάδας και η ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο , δημιουργώντας ρεύματα Πολιτιστικού Τουρισμού , με απώτερο στόχο την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών ,ως απάντηση στην τεράστια οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα.

Μέχρι σήμερα έχει δώσει ευκαιρίες απασχόλησης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων σε περισσότερους από διακόσιους (200) νέους επιστήμονες ,από τις εκατοντάδες δράσεις του που κινούνται σε πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά και μέσα από την αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων , έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργασιών με μεγάλους Φορείς της Ελλάδας και της Ευρώπης , αλλά και ένα ευρύτατο δίκτυο επιστημονικών συνεργατών από πολλά πανεπιστήμια ,ενώ αναλαμβάνει αποκλειστικά την διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων ( συνεδρίων, ημερίδων, εργαστηρίων, Forums, εξειδικευμένων σεμιναρίων, πολυήμερων εκδηλώσεων πολιτισμού και περιβάλλοντος κλπ) που του αναθέτουν υπουργεία, Περιφέρειες ,Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα ,παγκόσμιοι επιστημονικοί Οργανισμοί ,αλλά και ανεξάρτητοι Φορείς και ερευνητικά κέντρα.

Βασικοί πυλώνες δράσης του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” είναι ο Πολιτισμός ,το Περιβάλλον ,η Κοινωνική Αλληλεγγύη, η Κοινωνική Οικονομία ,η Βιώσιμη Ανάπτυξη , η Τουριστική Προβολή και η δημιουργία Branding ,οι Επιστήμες , οι Τέχνες και τα Γράμματα ,τα Ανθρώπινα Δικαιώματα , η Ισότητα, η Διαπολιτισμική Συνεργασία και η συνεργασία με αντίστοιχα Δίκτυα των Ευρωπαϊκών λαών ,αλλά και όλου του κόσμου .

Σχεδιάζει και υλοποιεί :
Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα ,
Συνέδρια,
Επιστημονικές Ημερίδες ,
Σεμινάρια ,
Εργαστήρια Κοινωνικής Οικονομίας ,
περιβαλλοντικές δράσεις (σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια ,συμβουλευτική κ.ά.),
πολυήμερες εκδηλώσεις πολιτισμού σε όλη την Ελλάδα ,
φεστιβάλ ,
συναυλίες,
θεατρικές παραγωγές,
δημιουργία και κυκλοφορία CD με παραδοσιακή μουσική,
βραδιές μουσικής με τη Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού για λόγους Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,
στήριξη ευπαθών ομάδων,
βραδιές γευσιγνωσίας και γνωριμίας με τα τοπικά προϊόντα,
εκθέσεις βιβλίου,
θεματικά συνέδρια ανάδειξης προορισμών ,
Συνέδρια εναλλακτικού και βιώσιμου τουρισμού,
έκδοση βιβλίων ,
ψηφιοποίηση αρχείων ,
λειτουργία χορευτικών συγκροτημάτων,
συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ ,
θεατρικές παραστάσεις,
δημιουργία ταινιών ,
ηχογραφήσεις,
δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών,
3D εκτυπώσεις έργων τέχνης,
διοργάνωση Ράλλυ Κλασσικών Αυτοκινήτων (Ιστορικό Ράλλυ Ολυμπου , Ελληνοβουλγαρικό Ράλλυ -Κέρκυρα 2018),
Διοργάνωση διεθνών αγώνων,
συνδιοργάνωση του περίφημου FAETHON OLYMPUS MARATHON,
εργάζεται πάνω στους 17 παγκόσμιους στόχους,
θεσμοθέτησε για τη χώρα τα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, Συνδιοργανώνει παγκόσμια Συνέδρια για τον Πολιτισμό και την Ψηφιοποίηση με Ξένα Πανεπιστήμια και παγκόσμιους επιστημονικούς Φορείς (τα γνωστά Euromed),
προωθεί τη διακρατική συνεργασία Ελλάδας -Κύπρου στον Πολιτισμό,
προωθεί τη σύσταση Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη σύσταση Εθνικών Επιτροπών για την Ψηφιοποίηση,
διοργανώνει σεμινάρια Μη Καταστροφικών μεθόδων στη συντήρηση και ανάδειξη της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), ,
Συνεργάζεται με Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια πάνω στην Αναπτυξιακή Εκπαίδευση Αγροτικών περιοχών, προετοιμάζει και παρουσιάζει τηλεοπτικές εκπομπές,
ντοκιμαντέρ,
συμμετέχει ενεργά στην Κοινωνική Διαβούλευση σε επίπεδο Δήμων ,Περιφέρειας και κεντρικής Διοίκησης ,συνεργάζεται με άλλα Δίκτυα ,Πανεπιστήμια, Φορείς και ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών σε όλο τον κόσμο,
συνεργάζεται από τον Απόδημο Ελληνισμό και
υλοποιεί συλλογικές δράσεις με τους Συλλόγους-Μέλη του για τον Άνθρωπο και τον Μέλλον του .

Για τον λόγο αυτό συνεργάζεται με την Ελληνική Κυβέρνηση, με Υπουργεία ,με την Περιφέρεια Θεσσαλίας , με τους Δήμους σε όλη τη Θεσσαλία και την Ελλάδα, με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια ,Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα ,άλλα Δίκτυα εντός και εκτός Ελλάδος , με ανεξάρτητους Επιστήμονες , με Ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών ,με επαγγελματίες στο χώρο του τουρισμού και της παραγωγής, με άλλες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών κ.ά.

Έχει φέρει στη Θεσσαλία πόρους 2 εκ ευρώ τα τελευταία 6 χρόνια και πρόσφερε απασχόληση σε 200 νέους επιστήμονες διάφορων ειδικοτήτων .

Το Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” ,υπηρετώντας τη διαφάνεια , την αξιοκρατία και την ορθολογική διαχείριση των πόρων έχει υλοποιήσει , με απόλυτη επιτυχία , μεγάλα προγράμματα , συνολικού ύψους 2 εκ ευρώ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας , το Υπουργείο Πολιτισμού , με Ελληνικά και Ξένα πανεπιστήμια , με πολλούς Δήμους και Εφορείες Αρχαιοτήτων, με το Πράσινο Ταμείο και με οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών από όλη την Ευρώπη ( Erasmus+ ) ,δίνοντας την ευκαιρία σε εκατοντάδες νέους επιστήμονες στην εργασία ,στην έρευνα και στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και στην Επιστήμη .

Ήδη ,έχει μετεξελιχθεί σε ένα «εργαστήριο» γνώσης, μελέτης ,επιστημονικής προσέγγισης και γόνιμου προβληματισμού , όπου συναντώνται όλοι οι άνθρωποι του Πνεύματος , των Τεχνών, του Πολιτισμού ,της έρευνας , της διανόησης και των Επιστημών , του παραγωγικού δυναμικού και της επιχειρηματικότητας , προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις , να οραματιστούν ,αλλά κυρίως να καθορίσουν δράσεις και πρωτοβουλίες ,τις οποίες ,μάλιστα ,υλοποιούν με τον καλύτερο τρόπο.

Διαθέτει Επιστημονικές Επιτροπές ,με διακεκριμένους επιστήμονες , οι οποίες ασχολούνται με τον Άνθρωπο ,το Περιβάλλον ,τον Πολιτισμό ,την ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς , την Αναπτυξιακή Εκπαίδευση των Αγροτικών περιοχών της Ευρώπης, την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την μελέτη του μεταναστευτικού φαινομένου, την εξάλειψη των ανισοτήτων , την παγκόσμια ιθαγένεια, την κλιματική αλλαγή, την αντιμετώπιση της φτώχιας , τις Επιστήμες και τα Γράμματα, την τουριστική προβολή ,την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, την Κοινωνική Οικονομία κλπ.

Το έργο του έχει αναγνωρισθεί σε πολλές ευρωπαϊκές συναντήσεις και Forums, για την πρωτοτυπία , την καινοτομία και την αποτελεσματικότητά του , ιδιαίτερα στην ανάπτυξη και την αναπτυξιακή εκπαίδευση των Αγροτικών περιοχών της Ευρώπης , μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο .

Είναι ενταγμένο σε μεγάλα Ευρωπαϊκά Δίκτυα και έχει συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού, με ερευνητικά κέντρα ,με δήμους και οργανώσεις της κοινωνίας των Πολιτών , συμμετέχοντας σε μεγάλες πρωτοβουλίες που αφορούν τους 17 Παγκόσμιους Στόχους ,το μέλλον της Ευρώπης, την ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης, την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης, το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας, το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ. (ΟΝΕ) κ.ά.

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του είχε και έχει στοχευμένες τις παρακάτω έννοιες:
τον Άνθρωπο, τον Πολιτισμό ,το περιβάλλον, την κοινωνική αλληλεγγύη ,την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία ,
τις Επιστήμες ,τις Τέχνες ,τη Νέα Γενιά ,την πρόοδο ,την αειφορία ,τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη ,την ισοπολιτεία ,την αξιοπρέπεια και την ευπρέπεια.

Το Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” καλείται εντός και εκτός Ελλάδος για να μεταφέρει τις καλές του πρακτικές και την τεχνογνωσία του στη Δικτύωση Φορέων και τον τρόπο αποτελεσματικής τους λειτουργίας ,ενώ έχει πρωτοστατήσει στην ίδρυση του Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας, του οποίου και έχει την προεδρία από την ίδρυσή του το 2011 μέχρι σήμερα ,του Πανελλήνιου Παρατηρητήριου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας .

Οι σχέσεις του με τον Απόδημο Ελληνισμό είναι άριστες , έχει στο δυναμικό του Φορείς απ’ όλο τον κόσμο , έχει υπογράψει Σύμφωνα Συνεργασίας με παγκόσμιες οργανώσεις και σχεδιάζει δράσεις που βοηθούν την Ελλάδα στη διασύνδεσή της με την Ομογένεια.

Το Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” θεωρείται ως Πρότυπο Καλής Πρακτικής και κοινωνικής προσφοράς στο χώρο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο , είναι αξιόπιστος εταίρος σε πολλά Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα και χαίρει της εκτίμησης και του σεβασμού σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο ,όπου και καλείται να παρουσιάσει τις δράσεις και πρωτοβουλίες του .

Ο μεγαλος Λιβανέζος ποιητής Xαλίλ Γκιμπράν (1883-1931) μεταξύ των αριστουργημάτων που έγραψε, είναι και το έργο του “ο Κήπος του Προφήτη” , όπου αναφέρει το εξής, το οποίο μας δίνει πολύτιμες συμβουλές,100 χρόνια πριν, μας αναφέρει γιατί φτάσαμε ως χώρα στη σημερινή κρίση, αλλά παράλληλα μας εξηγεί πως μπορούμε να βγούμε από αυτή την κρίση:

“Το έθνος να λυπάστε αν φορεί ένδυμα που δεν το ύφανε. Ψωμί αν τρώει αλλά όχι απ’ τη σοδειά του. Κρασί αν πίνει, αλλά όχι από το πατητήρι του.
Το έθνος να λυπάστε που δεν υψώνει τη φωνή παρά μονάχα στη πομπή της κηδείας. Που δεν συμφιλιώνεται παρά μονάχα μες τα ερείπιά του.
Που δεν επαναστατεί παρά μονάχα σαν βρεθεί ο λαιμός του ανάμεσα στο σπαθί και την πέτρα.
Το έθνος να λυπάστε που έχει αλεπού για πολιτικό, απατεώνα για φιλόσοφο, μπαλώματα και απομιμήσεις είναι η τέχνη του.
Το έθνος να λυπάστε που έχει σοφούς από χρόνια βουβαμένους.”

Σας Ευχαριστώ θερμά

Κων/νος Σκριάπας
Πρόεδρος Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ’

Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 0030-6974881944 -Πρόεδρος Δικτύου Κων. Σκριάπας ,
E-Mail: info@perrevia.net.gr, skriapask@gmail.com .
SITES: www.perrevia.net.gr ,
FACEBOOK: https://www.facebook.com/DiktioPerraivia/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: Κωνσταντά 247-249, ΒΟΛΟΣ ,ΤΚ 38222 – ΕΛΛΑΔΑ