Σκοποί

Οι σκοποί του Δικτύου είναι:

 • α. Η ενιαία εμφάνιση και η κοινή εκπροσώπηση όλων των σωματείων της Επαρχίας Ελασσόνας και των συλλόγων αποδήμων Επαρχίας Ελασσόνας (μη κυβερνητικές οργανώσεις) και ο συντονισμός και η υποβοήθηση της δράσης τους.
 • β. Η επαφή, η γνωριμία, η αλληλεγγύη, η ενότητα και συνεργασία των μελών των σωματείων και όλων των αποδήμων Επαρχίας Ελασσόνας για την διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • γ. Η οργάνωση εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων (όπως σεμιναρίων, συνεδρίων, συναντήσεων, έκδοση εντύπων κλπ) για την ανάδειξη της Επαρχίας Ελασσόνας
 • δ. Η ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου των πολιτών και ιδιαίτερα της γυναίκας της Επαρχίας Ελασσόνας.
 • ε. Η μελέτη και η συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων αποδήμων Επαρχίας Ελασσόνας, η υλοποίηση φιλανθρωπικών έργων και η υλική και ηθική βοήθεια συμπατριωτών, που έχουν ανάγκη από αυτήν.
 • στ. Η μελέτη και η συμβολή στην επίλυση των γενικότερων προβλημάτων της Επαρχίας Ελασσόνας (Γεωργία, Βιομηχανία, Οικοτεχνία, Τουρισμός, Υγεία, Μετανάστευση, Εκπαίδευση, Αθλητισμός, Ιστοριογραφία, Λαογραφία, Λαϊκή Τέχνη, Λαϊκή Μουσική, Φυσικό Περιβάλλον κ.λ.π.).
 • ζ. Η προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και των πρωτοβουλιών των νέων, συνεργαζόμενοι με φορείς και δίκτυα του εσωτερικού και του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται σε θέματα πολιτισμού, παιδείας, αθλητισμού, περιβάλλοντος και κοινωνικής προσφοράς.
 • η. Η καθιέρωση ηθικού ή υλικού επαίνου στους διακριθέντες στον κοινωνικό , μορφωτικό , αθλητικό , πολιτιστικό και καλλιτεχνικό τομέα.
 • θ. Η υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και προστασία τους από τον κοινωνικό αποκλεισμό.
 • ι. Η υποστήριξη, προώθηση και υλοποίηση ανθρωπιστικών προγραμμάτων και δράσεων σε περιοχές της Επαρχίας, της Ελλάδας και της υφηλίου.
 • ια. Η προώθηση και ο συντονισμός των ενεργειών για την ανταλλαγή μορφωτικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων των συλλόγων – μελών, σε συνεργασία με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • ιβ. Η έρευνα, καταγραφή, μελέτη και παρουσίαση του πολιτιστικού, ιστορικού, αρχαιολογικού, λαογραφικού υλικού και φυσικού πλούτου της Επαρχίας Ελασσόνας.
 • ιγ. Η έρευνα, καταγραφή και προβολή των τουριστικών, αρχαιολογικών και φυσικών τόπων της Επαρχίας Ελασσόνας.
 • ιδ. Η δραστηριοποίηση σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος.
 • ιε. Η υποστήριξη, προώθηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών, ανθρωπιστικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων, επιδοτούμενων ή μη, και η ενημέρωση και υποστήριξη των σωματείων – μελών για την ένταξη στα προγράμματα αυτά.
 • ιστ. Η προώθηση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της συνείδησης της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και των υπολοίπων κρατών, για ανταλλαγή εμπειριών, για την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών.
 • ιζ. Η συμβολή στην εξοικείωση των πολιτών με την Κοινωνία της Πληροφορίας και τις Νέες Τεχνολογίες.
 • ιη. Η προβολή του ερασιτεχνικού αθλητισμού της Επαρχίας Ελασσόνας για την ενίσχυση του υγιούς αθλητικού πνεύματος και της ευγενούς άμιλλας.