Δίκτυο Περραιβία - Δευτεροβάθμιος Φορέας Πολιτισμού και Επιστημών

Δίκτυο Περραιβία – Δευτεροβάθμιος Φορέας Πολιτισμού και Επιστημών

Καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις υποψηφίων που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα προκειμένου να καλύψουν τις ακόλουθες θέσεις στη μοναδική ΕΔΡΑ UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά με πλήρη σύμβαση εργασίας από τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο 2022:
1) Επιστήμονας πληροφορικής/προγραμματιστής με τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια εμπειρία σε MS-Windows, LINUX και web-programming.
2) Υπεύθυνος Έργου με τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια εμπειρία στη διαχείριση, διαχείριση και συντονισμό μεγάλων έργων.
3) Δύο (2) Ειδικοί Ερευνητές με τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρίας για εργασία στον τομέα του Πολιτιστικού Τουρισμού και ιδιαίτερα στα έργα EU H2020 IMPACTOUR και TeXtour.
4) Δύο (2) Ειδικοί Ερευνητές με τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας για εργασία στον τομέα της Χρήσης και Επαναχρησιμοποίησης του περιεχομένου της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ιδιαίτερα στα Έργα Erasmus+ της ΕΕ: The GLAMers (σε εξέλιξη) και CREMS (να ξεκινήσει σύντομα).
5) Πέντε (5) PhD-Fellows στους εξής τομείς: α) 2D και 3D Surveying, BIM, HBIM, β) Τεχνητή Νοημοσύνη, Machine Learning, Link Data and Knowledge Management, γ) Big Data, Data Mining, δ) VR , AR, MR, XR και ε) Μακροπρόθεσμη Διατήρηση Δεδομένων.
6) Δύο (2) Post-Docs στον τομέα της 2D/3D Απόκτησης Δεδομένων στην Πολιτιστική Κληρονομιά (κινητά και μη αντικείμενα).
Ο μισθός θα είναι σύμφωνα με τα προσόντα και την εμπειρία των υποψηφίων!
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν τα ακόλουθα:
1. Αναλυτικό EuroPass – Βιογραφικό στα Αγγλικά (https://europass.cedefop.europa.eu/docum…/curriculum-vitae )
2. Επιστολή παρακίνησης
3. Επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα βαθμών από όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναφέρονται στην αίτησή του, επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων ή/και βεβαιώσεις εκπλήρωσης των απαιτούμενων υποχρεώσεων για την είσοδο σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδακτορικού διπλώματος
4. Επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων στην αγγλική γλώσσα
5. Ονόματα και πλήρης διεύθυνση (συμπεριλαμβανομένου του έγκυρου email) τριών διαιτητών που, κατόπιν αιτήματος, μπορούν να παρέχουν συστατικές επιστολές
6. Αντίγραφα τυχόν σχετικών ερευνητικών εργασιών ή άλλων σημαντικών επιτευγμάτων/εργασιών του αιτούντος

Οι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [Email address hidden] και [Email address hidden] πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 14ης Φεβρουαρίου 2022.

Το Πανεπιστήμιο υιοθετεί μια πολιτική ίσων ευκαιριών κατά την πρόσληψη και τα επόμενα στάδια σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει και τα δύο φύλα να υποβάλουν αίτηση.
Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση βάσει φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, εθνοτικής, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, ηλικίας, φυσικής ικανότητας, οικογενειακής κατάστασης και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Applications are invited from candidates who possess the necessary qualifications in order to fill the following positions at the unique UNESCO CHAIR on Digital Cultural Heritage under full employment contract as of February, March or April 2022:
1) A computer scientist/programmer with at least five (5) years of experience on MS-Windows, LINUX and web-programming.
2) A Project Manager with at least five (5) years of experience on managing, administrating and coordinating large projects.
3) Two (2) Special Research Fellows with at least five (5) years of experience to work in the area of Cultural Tourism and especially in the EU H2020 Projects IMPACTOUR and TeXtour.
4) Two (2) Special Research Fellows with at least three (3) years of experience to work in the area of Use and Re-Use of Cultural Heritage content and especially in the EU Erasmus+ Projects: The GLAMers (on-going) and CREMS (to start soon).
5) Five (5) PhD-Fellows in the following areas: a) 2D and 3D Surveying, BIM, HBIM, b) Artificial Intelligence, Machine Learning, Link Data and Knowledge Management, c) Big Data, Data Mining, d) VR, AR, MR, XR and e) Long Term Data Preservation.
6) Two (2) Post-Docs in the area of 2D/3D Data Acquisition in Cultural Heritage (Movable and non-Movable objects).
The salary will be according to the qualifications and experience of the candidates!
Applicants are requested to submit the following:
a. Detailed EuroPass – Curriculum Vitae in English (https://europass.cedefop.europa.eu/docum…/curriculum-vitae )
b. Motivation Letter
c. Official certified transcripts of grades from all academic institutions of higher education listed in his/her application, certified copies of degrees, or/and certifications of fulfilment of the required obligations for entering a graduate PhD programme
d. Official certified copies of titles in English language
e. Names and full address (including valid email) of three referees who, upon request, can provide recommendation letters
f. Copies of any related research papers, or other significant achievements/work by the applicant
Applicants are asked to send their applications electronically to the email addresses [Email address hidden] and [Email address hidden] before the deadline of 14th of February 2022
The University adopts an equal opportunity policy at recruitment and the subsequent career stages and encourages both genders to submit an application.
The University does not discriminate in any way on the basis of gender, religion or belief, ethnic, national or social origin, age, physical ability, marital status and sexual orientation.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙAΣ/ΕΔΡΑ ΟΥΝΕΣΚΟ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΤΕΠΑΚ
Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης
E-Mail: marinos.ioannides@cut.ac.cy

Home


Like us: https://www.facebook.com/dhrlabcut