Φεβρουάριος,10/2/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ομαλά εξελίσσεται το Έργο «Πράσινη Μάνη» στον Δήμο Δυτικής Μάνης
Ένα πρωτοπόρο Έργο με ευαισθησία για το Περιβάλλον

Ομαλά εξελίσσεται το Έργο με τίτλο: «Πράσινη Μάνη – Πρόληψη και Ανακύκλωση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δήμο Δυτικής Μάνης – Green Mani», με κεντρικό θέμα την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή των αστικών στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των βιο-αποβλήτων, που υποστηρίζεται από το Πράσινο Ταμείο και έχει διάρκεια 18 μήνες, από 1/9/2020-28/2/2022.
Πραγματεύεται το μεγάλο θέμα των ΑΣΑ και πως αυτό μπορεί να γίνει κτήμα και πράξη των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Το έργο αυτό αφορά δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των ΑΣΑ στην περιοχή του Δήμου Δυτικής Μάνης.
Μιας περιοχής με πολλές ιδιαιτερότητες, όπως: πλούσιο φυσικό περιβάλλον, μικρό αριθμό πληθυσμού σε μεγάλη έκταση, εποχιακό πληθυσμό λόγω τουρισμού, μακριά από Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
Στο Εταιρικό Σχήμα επικεφαλής είναι η ΜΚΟ «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ», με Διαχειριστή τον Κων. Μοράρο, που έχει μεγάλη εμπειρία σε ανάλογα έργα και συμμετέχει ο Δήμος Δυτικής Μάνης, με ιδιαίτερη ευαισθησία στην Ανακύκλωση και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Με το Έργο αυτό αποδεικνύεται ότι η συνεργασία Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οδηγεί σε πρόοδο της κοινωνίας, η οποία ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται πάνω στα καθημερινά θέματα που αφορούν όλους μας.
Παράλληλα, δείχνει την ευαισθησία του Πράσινου Ταμείου για την προώθηση καλών πρακτικών στο θέμα της Ανακύκλωσης, με τη συμμετοχή των πολιτών.

Ενημέρωση Κοινωνικών Εταίρων
Οι Φορείς υλοποίησης στα πλαίσια του έργου και μέσα από τις προγραμματισμένες δράσεις, θα ενημερώσουν τους κοινωνικούς εταίρους που είναι οι κάτοικοι της περιοχής , η εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, γονείς ,μαθητές , ΚΠΕ), ανεξάρτητοι επιστήμονες, οι επαγγελματίες της περιοχής, οι αιρετοί και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, για το σημαντικό θέμα της Ανακύκλωσης.

Σκοπός του έργου
Σκοπός του Έργου είναι τα καθαρά ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο- μέταλλα) και το οργανικό κλάσμα, κομποστοποιήσιμο (φλούδες, χόρτα, κόκκαλα και γενικά ό,τι προέρχεται από την κουζίνα) να μην πάνε στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής, αλλά να γίνεται διαλογή στην πηγή.
Για τον λόγο αυτό θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει πιλοτικές δράσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης, με τη διαλογή στην πηγή, των ΑΣΑ και των βιοαποβλήτων. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων: του Δήμου Δυτικής Μάνης, των δημοτών, των επισκεπτών, φορέων όπως επαγγελματικοί σύλλογοι, σχολικές μονάδες, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, εθελοντικοί φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι και όλος ο γενικός πληθυσμός.
Η αποτελεσματικότητα των δράσεων της διαλογής στην πηγή με την οικιακή κομποστοποίηση και της χωριστής διαλογής βιοαποβλήτων προϋποθέτει στοχευμένη και επαναλαμβανόμενη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων.
Έχει αποδειχτεί εμπειρικά και επιστημονικά ότι η στοχευμένη ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού βελτιώνει την αποδοτικότητα και συμμετοχικότητα των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή κατά 35-55%, καθιστώντας την ενημέρωση κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας. Για το λόγο αυτό προβλέπεται η οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού ώστε να συμμετέχει και υποστηρίζει τις δράσεις μαζί με το Δήμο Δυτικής Μάνης.
Αποδεικνύεται ότι η προστασία των οικοσυστημάτων, μέσω της Ανακύκλωσης, μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης και προόδου των τοπικών κοινωνιών .

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται δράσεις όπως:
Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, δημιουργία ανοιχτού εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού, εγκατάσταση Κόμβου Πρόληψης και Ανακύκλωσης Α.Σ.Α., ενίσχυση σχολικής βιβλιοθήκης, πιλοτική τοποθέτηση κομποστοποιητών και κάδων στις σχολικές μονάδες, ενημερωτικά -βιωματικά εργαστήρια, Summer School που απευθύνεται σε επιστήμονες, για Διαχείριση των Α.Σ.Α. & Αειφόρο Ανάπτυξη, διαχείριση και Προβολή του Έργου, διάχυση και δημοσιότητα του Έργου, Διάχυση αποτελεσμάτων, αξιολόγηση του βαθμού ευαισθητοποίησης και του Έργου.

Ένα έργο χρήσιμο για τις τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα
Για μια ακόμα φορά Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υλοποιούν ένα σημαντικό έργο ,με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου , με ωφελούμενη μια ολόκληρη κοινωνία, μέσα από την καλύτερη διαχείριση των ΑΣΑ της Δυτικής Μάνης, την καλύτερη ισορροπία μεταξύ ανθρώπων και περιβάλλοντος της περιοχής και με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, με όρους αειφορίας.
Το έργο αυτό μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και παράδειγμα καλής πρακτικής και για άλλους Δήμους σε όλη την Ελλάδα ,οι οποίοι έχουν παρόμοια προβλήματα και είναι ευαισθητοποιημένοι στην προστασία του περιβάλλοντος και της Κλιματικής Αλλαγής.
Περισσότερα του Προγράμματος στην ιστοσελίδα του έργου: www.green-mani.gr.

Ο Συντονιστής του Έργου «ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ»